Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

Επειδή, από τις 9 Ιανουαρίου 2011 έχει εφαρμοστεί ο νόμος για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που θα πρέπει να δίνονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, είναι πολλοί αυτοί που αναρωτιώνται τι ποσό πρέπει να καταβάλουμε για τους ενεργειακούς επιθεωρητές όταν έρχονται για έλεγχο. Για να λυθούν αυτές οι απορίες παραθέτω παρακάτω ότι αναφέρεται στο Αρθρο 10, του ΠΔ 100/2010:

Αρθρο 10Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:
α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
2. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:
α) Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Συνολική θερμική ισχύς Κόστος επιθεώρησης
(kW) (ευρώ)
20 − 100 150
>100 250
Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20 kW και παλαιότερες των 15 ετών 20% προσαύξηση ανά κατηγορία

β) Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού

Συνολική Ψυκτική Ισχύς Κόστος επιθεώρησης
(kW) (ευρώ)
12 −100 300
> 100 500

3. Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
4. Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 2726/1953.

Για περισσότερα στοιχεία για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κατεβάστε το

Π.Δ 100/2010 (εδώ…)