Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ

Αλλαγές έρχονται στην ασφάλιση των μηχανικών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011).

Πιό συγκεκριμένα, σχετικά με την ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ, δικαίωμα λήψης  της αποκτούν οι ασφαλισμένοι και  συνταξιούχοι που δεν έχουν λάβει ή δεν δικαιούνται μέχρι την ισχύ της εν λόγω ρύθμισης, παροχή λόγω συνταξιοδότησης τους και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Προσαύξηση χορηγείται εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ και δεν έχουν μεταφέρει το χρόνο αυτό σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 8 του ν.3518/2006, αφαιρουμένου τυχόν χρόνου ασφάλισης στον ΕΛΠΠ που συμπίπτει με ασφάλιση και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, εκτός τυχόν χρόνου ασφάλισης στον ΕΛΠΠ που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 43/3/715/1981 Υπουργικής απόφασης.

Η ανωτέρω ρύθμιση  έχει εφαρμογή και σε όσους έχουν  ήδη συνταξιοδοτηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ.

Το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της Ειδικής Προσαύξησης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, και η παροχή χορηγείται από την πρώτη του επομένου της αίτησης μήνα.

Επίσης δίνεται  η δυνατότητα στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ να αναγνωρίσουν στην Ειδική Προσαύξηση και στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση του ΕΛΠΠ, λόγω της παράλληλης ασφάλισής τους στο ΤΣΜΕΔΕ και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εν λόγω αναγνώριση είναι τα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν διακόψει την παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα και να μην έχουν δικαιωθεί ή να μην δικαιωθούν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή το Δημόσιο. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών για τις ανωτέρω αναγνωρίσεις στην Ειδική Προσαύξηση καθώς και στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ.

Διαβάστε εδώ την σχετική εγκύκλιο.

Πηγή: dhmoths.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ