Βασικά είδη της τοιχοποιίας
φώτο: antop.gr

Βασικά είδη της τοιχοποιίας

Τα βασικά είδη της τοιχοποιίας ανάλογα με το υλικό δόμησης διακρίνονται σε λιθοδομές, πλινθοδομές, σύνθετες και χυτές.

φώτο: antop.gr

Ξεκινώντας την αναφορά μας, οι λιθοδομές κατασκευάζονται από λίθους που ονομάζονται ξεστοί όταν έχουν πλήρη επεξεργασία, ημίξεστοι όταν έχουν μέτρια επεξεργασία και αργοί όταν δεν έχουν επεξεργασία. Επίσης ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής έχουμε τέσσερα (4) είδη λιθοδομών, α) τις ξηρολιθοδομές, β) τις αργολιθοδομές, γ) τις ημιλαξευτές και τέλος τις λαξευτές.

Εν συνεχεία υπάρχουν οι πλινθοδομές που διακρίνονται σε οπτοπλινθοδομές και τσιμεντολιθοδομές. Στις οπτοπλινθοδομές το χτίσιμο γίνεται με οπτόπλινθους (τούβλα) και φτιάχνονται με την όψηση (ψήσιμο) μίγματος αργίλου, άμμου και νερού. Ανάλογα με την διάταξη των τούβλων κατά την κατασκευή του τοίχου, ο τελευταίος ονομάζεται δρομικός, ορθοδρομικός (μόνο για εσωτερικούς τοίχους), μπατικός και υπερμπατικός αντίστοιχα.

Στις τσιμεντολιθοδομές το χτίσιμο γίνεται με τσιμεντόλιθους οι οποίοι γίνονται από τσιμέντο και αμμοχάλικο.

Τέλος υπάρχουν οι σύνθετοι τοίχοι, που κατασκευάζονται από διαφορετικά δομικά υλικά, και οι χυτοί τοίχοι.