Ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων που τακτοποιήθηκαν
φώτο: econews.gr

Ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων που τακτοποιήθηκαν

φώτο: econews.gr

Aνοίγει ο δρόμος για την ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων που τακτοποιήθηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές». Το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του διευκρινίζει ότι δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος για τους ημιυπαίθριους και ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν στην ηλεκτροδότηση των χώρων αυτών με το πιστοποιητικό του δήμου και τη βεβαίωση τακτοποίησης.

Σημειώνεται ότι για τους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου δηλαδή εκτός των ημιυπαίθριων, ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.

Βάσει αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από την εφορία για την υποβολή των πινάκων  σχετικά με το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών.

Αναλυτικά το κείμενο της ΠΟΛ. 1121 24 – 05- 2011:

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το ν. 3843/2010»

Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις», με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην περ. α΄ της παράγρ. 5 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι, για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.

Οι διατάξεις της ανωτέρω περ. α΄, παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3843/2010 (28.4.2010).

Ενόψει των παραπάνω, επισημαίνεται ότι για την ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων που υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 3843/2010 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, οι διατάξεις των άρθρων 35-36 του Κ.Φ.Ε. και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ 1137140/2439/Α0012 – ΠΟΛ. 1277/5.12.1994, όπως ισχύουν.

Τέλος, τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται οι χώροι που ρυθμίστηκαν με βάση το ν. 3843/2010, όπως ισχύει, δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί τότε ευνόητο είναι ότι για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων. αυτών εκτός των ρυθμιζόμενων χώρων θα έχουν εφαρμογή είτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

Πηγή: econews.gr