Ποιά κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού και πόσο κοστίζει
φώτο: buildnet.gr

Ποιά κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού και πόσο κοστίζει

φώτο: buildnet.gr

Από την 9η Ιανουαρίου 2012, θα είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) για τις μισθώσεις μέρους κτιρίων, ενώ το Πιστοποιητικό αυτό είναι προαπαιτούμενο για τις δικαιοπραξίες αγοραπωλησιών & μισθώσεων ακινήτων από την 9η Ιανουαρίου 2011 για όλες τις πωλήσεις και τις μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων,

Σημειώνεται ότι στις εξαιρέσεις του νόμου εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι μικρές ιδιοκτησίες έως 50 τ.μ.. Αναλυτικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού:

  • Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.
  • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
  • Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
  • Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος.
  • Αυτοτελή κτίρια, ή και μέρη κτιρίων (κύριοι χώροι) με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, με δεκαετή ισχύ. Στα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκλήρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες κατά τα ποσοστά συγκυριότητας εκάστου. Επίσης με το νόμο καθιερώνεται και η υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΕΝΑΚ το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων σε πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Σε αυτό αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Επίσης, κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.

Όσον αφορά το κόστος της έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού έχει καθοριστεί με το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/2010, ως εξής:

Τιμολόγιο κατώτατων αμοιβών ενεργειακών επιθεωρητών 

Επιθεωρούμενοι χώροι – εγκαταστάσεις  Ελάχιστο κόστος/τ.μ. Ελάχιστη συνολική αμοιβή
Επαγγελματικοί – Λοιποί χώροι (πλην κατοικιών)  3,07 ευρώ/τ.μ.* 369 ευρώ για γραφείο, κατάστημα κλπ >50τμ.
Διαμερίσματα πολυκατοικιών  2 ,46 ευρώ/τ.μ. 185 ευρώ για διαμέρισμα άνω των 50 τ.μ.
Μονοκατοικίες  1,85 ευρώ/τ.μ. 246 ευρώ για κατοικία άνω των 50 τ.μ.
Ολόκληρα κτίρια κατοικιών  1,23 ευρώ/τ.μ. 246 ευρώ για το κάθε κτίριο
Λέβητες & εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών  221-369 ευρώ 221 ευρώ ανά επιθεώρηση
Εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων άνω των 4 κλιμ. σωμάτων  369-615 ευρώ 369 ευρώ ανά επιθεώρηση

 

* Για το άνω των 1.000 τ.μ. τμήμα η αμοιβή μειώνεται σε 1,85 ευρώ/τ.μ..

Πηγή: buildnet.gr