Πρόγραμμα LIFE+ για το περιβάλλον (2011).
φώτο : ypodomes.com

Πρόγραμμα LIFE+ για το περιβάλλον (2011).

Για την εφαρμογή του προγράμματος LIFE+ του Ευρωπαϊκού Ταμείου για το περιβάλλον φέτος, η Ε.Ε. θα διαθέσει το ποσό των 267 εκατ. ευρώ . Οι προτάσεις για χρηματοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν έως τη 18η Ιουλίου 2011 και θα αφορούν τα τρία σκέλη του προγράμματος: Φύση και βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση, Ενημέρωση και επικοινωνία.

φώτο : ypodomes.com

Όσον αφορά τη φύση και τη βιοποικιλότητα τα έργα θα αποβλέπουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης απειλούμενων ειδών και οικολογικών ενδιαιτημάτων. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 70%.

Για την περιβαλλοντική πολιτική και τη διακυβέρνηση τα έργα είναι καινοτόμα ή πιλοτικά και αποσκοπούν στην ανάπτυξη πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, του νερού, των αποβλήτων, του κλίματος, του εδάφους και της γεωργίας.

Τέλος, για την ενημέρωση και την επικοινωνία οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την επικοινωνία και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την προστασία της φύσης ή θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και έργα σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (ευαισθητοποίηση, ειδική εκπαίδευση).

πηγή : ypodomes.com