Τι είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ'87)
φώτο: michanikos.gr

Τι είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87)

φώτο: michanikos.gr

Από 01 Οκτωβρίου 2011 έχε ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων με τον Ν. 4014/2011. Στο άρθρο 24, παράγραφος 2β, αναφέρει ότι πρέπει μαζί με όλα τα σχέδια για τα εκτός σχεδίου ακίνητα να υποβάλλεται “τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87)”.

Τι είναι όμως το ΕΓΣΑ’87Είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό  Σύστημα Αναφοράς.

Πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο ΕΓΣΑ’ 87 αναφέρουμε ότι στην κλασσική γεωδαισία ένα Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΓΣΑ):

  • Ορίζεται µε την επιλογή ενός (γεωδαιτικού) Datum, που δίνει αρχικές συντεταγµένες σε ένα σηµείο και τις διαστάσεις ενός ελλειψοειδούς αναφοράς. Ο προσανατολισµός επιτυγχάνεται µε αστρονοµικές µεθόδους.
  • Υλοποιείται µε τις µετρήσεις ενός γεωδαιτικού δικτύου, την συνόρθωσή του και τον υπολογισµό των συντεταγµένων (φ, λ) των κορυφών του στο νέο Datum.
  • Εφαρµόζεται µε την απεικόνιση (ή προβολή) του ελλειψοειδούς σε ένα επίπεδο που δίνει τις επίπεδες συντεταγµένες του δικτύου.
  • Χρησιµοποιείται µε την εξάρτηση (και εντοπισµό) των γεωδαιτικών, τοπογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών στο δίκτυο και την χρήση των συντεταγµένων των κορυφών του.

Τον Δεκέµβριο του 1987, µετά από εισήγηση (ΒΕΗΣ, 1986) του καθηγητή Γεωργίου Βέη προς την ’Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή του Κράτους’ (Γ.Γ.Ε.Π.) εγκρίθηκε προς χρήση το ΕΓΣΑ, με τη συνεργασία της Γ.Υ.Σ. και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και συνδυάζει datum και προβολικό σύστημα που έχουν επιλεγεί έτσι ώστε αφενός να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για όλη την Ελλάδα με τις μικρότερες δυνατές παραμορφώσεις και αφετέρου να είναι εύκολη η σύνδεσή του με τα παγκόσμια δορυφορικά γεωδαιτικά συστήματα όπως το WGS84.

Το ΕΓΣΑ χρησιµοποιεί σαν ελλειψοειδές αναφοράς το GRS80, εξ ορισµού προσανατολισµένο παράλληλα (ΒΕΗΣ, 1994) µε το ITRF89 (International Terestrial Reference Frame – ITRF 1989). Γεωκεντρικές συντεταγµένες στο δίκτυο δόθηκαν από την υπολογισµένη στο ITRF89 θέση του κεντρικού βάθρου του σταθµού του Διονύσου. Ο προσανατολισµός και η κλίµακα δόθηκαν (ΒΕΗΣ, 1987) από δίκτυο 6 σταθµών laser, οι οποίοι συνδέθηκαν µε το υπόλοιπο δίκτυο µε δορυφορικές µετρήσεις. Η θέση του µετατεθειµένου (ως προς το ITRF89) γεώκεντρου
έχει υπολογισθεί ώστε η επιφάνεια του ελλειψοειδούς να είναι η βέλτιστη για την Ελλάδα. Σαν προβολικό σύστηµα χρησιµοποιεί την Ε.Μ.Π. σε µία µόνο ζώνη, µε κεντρικό µεσηµβρινό στις 24º – δηλαδή ακριβώς στην γραµµή διαχωρισµού των ζωνών 34 και 35 του UTM  και λοιπές παραµέτρους όπως το UTM.

Στην πράξη το ΕΓΣΑ χρησιµοποιείται σταδιακά από το 1989. Έχουν συνταχθεί σε αυτό τα υπόβαθρα της πλειονότητας των εργασιών της τελευταίας δωδεκαετίας, όπως διαγράµµατα Τοπογραφικά και Κτηµατολογικά για τα την κατασκευή των µεγάλων και µικρών τεχνικών έργων, το Κτηµατολόγιο, Αναδασµούς, Αιγιαλούς κλπ, όπως και οι ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Γεωργείας, που καλύπτουν το µέγιστο µέρος της Ελλάδας. Επίσης πλήθος σχεδίων για την Χωροταξική και Πολεοδοµική οργάνωση της χώρας.
Κλείνοντας αυτή την αναδροµή, πρέπει να αναφερθεί, πως για αιώνες τα ακριβή στοιχεία των Γ.Σ.Α., η γνώση των οποίων θα βοηθούσε τους ανταγωνιστές ή και εχθρούς µιας χώρας στα σχέδιά τους, ήταν κλειδωµένο κρατικό µυστικό (MUGNIER, 2001). Η πατρίδα µας δεν αποτελούσε εξαίρεση. Η απαγόρευση αυτή καταργήθηκε στην πράξη ως άχρηστη, χρόνια µετά την δυνατότητα λήψης δορυφορικών εικόνων.
Στον πίνακα Γεωδαιτικά και Προβολικά Συστήµατα Αναφοράς, µε ενδιαφέρον για τον χρήστη Γ.Σ.Π. στον Ελληνικό χώρο (από σημειώσεις του Ιωάννη Συγγρού) παρουσιάζεται µία σύνοψη των χαρακτηριστικών των Γ.Σ.Α. και των αντίστοιχα χρησιµοποιούµενων προβολών.

by admin