Ανακοίνωση για επικίνδυνο δομικό προϊόν

Ανακοίνωση για επικίνδυνο δομικό προϊόν

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξέδωσε τα παρακάτω για Επικίνδυνο δομικό προϊόν (Οδηγία 89/106, ΠΔ 334/94):

“Σας γνωστοποιούμε ότι μέσω του συστήματος RAPEX της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για την κυκλοφορία επικίνδυνου δομικού προϊόντος που αφορά σε συγκολλητούς κοιλοδοκούς χάλυβα με κατεργασία εν θερμώ και εν ψυχρώ, τύπου S355J2H και S235JRH και διαφόρων ονομαστικών διατομών (από 80x80x6 mm έως 500x300x12,5mm). Ως πιθανή χώρα προέλευσης αναφέρεται η Κίνα και ως εισαγωγέας / διανομέας στην Ε.Ε. οι ιταλικές εταιρείες ARO Steel SRL και CoProSid SRL, αντίστοιχα.

Τα ελληνικά πρότυπα που αφορούν στα παραπάνω προϊόντα είναι τα ΕΛΟΤ ΕΝ 10210-1:2006 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1:2006.

Λόγω του κινδύνου που ενέχει η χρήση του εν λόγω προϊόντος στις κατασκευές και τα δομικά έργα εν γένει (κίνδυνος διάρρηξης των συγκολλήσεων / αστοχία υλικού), υπάρχει κίνδυνος μη πλήρωσης των βασικών απαιτήσεων των δομικών έργων και κυρίως της μηχανικής αντοχής και ευστάθειάς τους, καθώς και της ασφάλειας στη χρήση), παρακαλούμε τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων στην οποία απευθύνεται το παρόν έγγραφο, να ενημερώσει τις τελωνειακές αρχές της χώρας, προκειμένου σε περίπτωση εισαγωγής των ανωτέρω δομικών υλικών, να προβούν στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008…”

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση.

Πηγή: tee.gr