Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 42Α/2013 (N.4122/2013) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 42Α/2013 (N.4122/2013) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 42Α/19-02-2013 (N. 4122/2013) που αφορά την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.