Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτηρίων της χώρας θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο σε έξι μήνες. Η ηλεκτρονική «ταυτότητα» θα είναι υποχρεωτική. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπαίνουν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, όπως οικοδομική άδεια ή σχέδια, σύμφωνα με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που δόθηκε την Παρασκευή για διαβούλευση από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρο Καλαφάτη.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα θα εφαρμοστεί σε υφιστάμενα οικοδομήματα των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1/3/2012. Στην ηλεκτρονική ταυτότητα συμπληρώνονται από αρμόδιο μηχανικό όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτηρίου και για τον έλεγχο δόμησης.

Υποχρεωτική για αυθαίρετα ή για μεταβιβάσεις

Η ενημέρωση της ταυτότητας κτηρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς

α) μετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή,
β) μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο.

Η νέα ρύθμιση δίνει προθεσμία από πέντε μέχρι 10 χρόνια για τη συμπλήρωση της ταυτότητας, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα επαγγελματικά και δημόσια κτήρια, ενώ για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων, όπως γκαράζ και αποθήκες, η προθεσμία ορίζεται σε 15 χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση τα κτήρια θα θεωρούνται και θα χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετα και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων.

Συγκεκριμένα, η πρώτη καταγραφή ακινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτήρια. Απαιτείται όμως η συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου είτε σε περίπτωση μεταβίβασης, είτε σε περίπτωση έκδοσης έγκρισης δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας για οποιοδήποτε ακίνητο.

Στις πολυκατοικίες μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να φτιάξουν την ταυτότητα του κτηρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. Αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία της πολυκατοικίας τότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να προχωρήσει μόνος του τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του κτηρίου για την αυτοτελή ιδιοκτησία του.

Κυρώσεις

Σε κτήρια των οποίων η άδεια δόμησης έχει εκδοθεί μετά την 1/3/2012 και σε περίπτωση όπου κατά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτηρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την άδεια δόμησης και συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτηρίου από τον επιβλέποντα ή τον αρμόδιο μηχανικό καθώς και για κτήρια ή τμήματα κτηρίων που κατασκευάστηκαν προ της 1/3/2012 και σε περίπτωση όπου κατά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτηρίου ή της ιδιοκτησίας ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτηρίου από τον αρμόδιο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται:

α) πρόστιμο από 2.000 – 20.000 ευρώ. Η κύρωση επιβάλλεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ή τον υπό αυτόν εξουσιοδοτούμενο κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999.

β) αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Η κύρωση επιβάλλεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ε.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων, σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά καθώς και όταν οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενη περιοχή του Άρθρου 19 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το Άρθρο 5 του Ν.3937/2011, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.

Οι παραπάνω κυρώσεις καταγράφονται σε ειδικό μητρώο και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών δόμησης, στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση πιστοποιητικών και αποσπασμάτων ταυτότητας κτηρίου και στο Τ.Ε.Ε για περαιτέρω εκ του νόμου ενέργειες αρμοδιότητος του.

Από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες απενεργοποιείται ο σχετικός κωδικός αριθμός Μηχανικού για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου.

Ποια στοιχεία απαιτούνται για τη συμπλήρωση των εντύπων

Στο έντυπο Α (για νέα κτήρια μετά το Π.Δ.) συμπληρώνονται:
1. Τα γενικά στοιχεία του ακινήτου: η θέση του ακινήτου, στοιχεία ιδιοκτήτη, στοιχεία των μηχανικών, μελετητών και επιβλεπόντων, ο κατασκευαστής.
2. Εγκρίσεις υπηρεσιών και φορέων: οικοδομικές άδειες εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών.
3. Στοιχεία της άδειας δόμησης: Μετρητικά στοιχεία, τοπογραφικό και διάγραμμα δόμησης, τυχόν σχέδια θεωρημένα από άλλη αρμόδια υπηρεσία, φορολογικά στοιχεία.
4. Στοιχεία και σχέδια εφαρμογής: Αρχεία κινούμενης ψηφιακής εικόνας, ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, σχέδια εφαρμογής φέροντος οργανισμού, σχέδια εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας, συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου

Στο έντυπο Β συμπληρώνονται:
1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: ονοματεπώνυμο, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνμση και ποσοστά συνιδιοκτησίας του ακινήτου
2. Στοιχεία ιδιοκτησίας σύνδεσης με δίκτυα: Όνομα λογαριασμού, αριθμός μετρητή, αριθμός παροχής, φυσικού αερίου, ύδρευσης
3. Μετρικά στοιχεία ιδιοκτησίας: Ποσοστά συνιδιοκτησίας, εμβαδόν δόμησης και κάλυψης
4. Νομιμοποιητικά στοιχεία: οικοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις ή υπαγωγές σε νόμους τακτοποίησης, χρήσεις και εγκρίσεις
5. ΠΕΑ ιδιοκτησίας: Σε περίπτωση που αφορά μόνο την ιδιοκτησία και όχι το συνολικό κτήριο.

Πηγή: zougla.gr