Ν.4387/16: Κατάργηση ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ από 1.1.2016

ETAA-TSMEDE

Σύμφωνα με το την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του Ν.4387/16 – ΦΕΚ 85Α η ειδικη προσαύξηση καταργείται από 1.1.2016. 

Οι συνάδελφοι που είναι με στο δημόσιο ή με πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν με τους εκκαθαριστές της μισθοδοσίας τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν λάβει γνώση της σχετικής διάταξης που αναφέρει:

“Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη− λεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστι− κής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματο− ποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ). Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω Ειδικής Προσαύξησης.”

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ 85A