Πότε υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές πελατών - προμηθευτών
φώτο: newsbomb.gr

Πότε υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές πελατών – προμηθευτών

forologia-error imageΚάθε τρίμηνο θα υποβάλλουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, δηλαδή τα τιμολόγια για τα έσοδα και τις δαπάνες τους. Οι καταστάσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2014 (Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014) θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Η τριμηναία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ισχύει μόνο φέτος, καθώς από το 2015 θα υποβάλλονται ανά μήνα.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη καθορίζονται οι ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων, οι συναλλαγές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά και ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων. Ειδικά για φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τόσο για τα έσοδα όσο και τα έξοδα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ανά τρίμηνο, μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από το τέλος του τριμήνου που αφορούν. Ειδικά για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και τους αγρότες, η υποβολή των καταστάσεων για τα έξοδα θα είναι ετήσια και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Θεοχάρη:

1. Συναλλαγές που δηλώνονται

Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) όπως:

 • Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
 • Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ.
 • Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης.
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
 • Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, κ.λπ..

2. Συναλλαγές που εξαιρούνται

 • Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή.
 • Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ, όπως η μίσθωση χώρων συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
 • Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.
 • Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.
 • Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
 • Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
 • Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ.
 • Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται.
 • Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.
 • Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.).
 • Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.
 • Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.
 • Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.
 • Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα.
 • Οι κοινόχρηστες δαπάνες.
 • Οι πωλήσεις λαχείων.

Λογαριασμοί
Εξαιρετικά, για φέτος, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη ΔΕΗ), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την ΕΥΔΑΠ, τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες. Αντίθετα οι λήπτες υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρίζεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Από 1.1.2015, τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρίζουν στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία.

Πότε θα υποβληθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014

Καταστάσεις πελατών (έσοδα)

 • Μέχρι 2 Ιουνίου 2014 για 1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος – Μάρτιος)
 • Μέχρι 31 Ιουλίου 2014 για 2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος – Ιούνιος)
 • Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 για 3ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος)
 • Μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2015 για 4ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)

Καταστάσεις προμηθευτών (έξοδα)

Για υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν. Ειδικά, οι καταστάσεις προμηθευτών του α’ τριμήνου υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου του 2014.

Για μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Συνεπώς, οι καταστάσεις προμηθευτών του έτους 2014, της περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2015.

Πηγή: imerisia.gr