Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κόστος των ενεργειακών πιστοποιητικών

energeiako-pistopoihtiko-error imageΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  • έχοντας υπόψη την επόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ),
  • έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αποτελούν ένα από τα πρώτα βήματα προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ειδικότερα των υφισταμένων κτιρίων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οπωσδήποτε είναι προς το συμφέρον της ΕΕ ως συνόλου να διασφαλιστεί η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υφισταμένων κτιρίων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, λαμβανομένης υπό της γενικής αγοραστικής δύναμης στα κράτη μέλη, ενδέχεται να αποτελέσει ουσιαστικό εμπόδιο για την ευρύτερη χρήση τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους·

καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τιμών των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ, ούτως ώστε να προωθηθεί η χρήση τους και να προληφθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους.

Πηγή: europarl.europa.eu