Τρόπος ελέγχου νέων κατασκευών σύμφωνα με Ν.4030/2011

Τρόπος ελέγχου νέων κατασκευών σύμφωνα με Ν.4030/2011

Με το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ249/25.11.2011) την κατάρτιση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και την περιγραφή που γίνεται στο άρθρο 7, όπου περιγράφεται ο έλεγχος των εργασιών δόμησης, καθίσταται πλέον σαφές ότι τα νέα έργα, τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν με το νέο νομικό πλέγμα είναι πρακτικώς αδύνατον να μην πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Και αυτό διότι:

  • Το έργο θα ελέγχεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις από τρεις διαφορετικούς κάθε φορά ελεγκτές δόμησης. Η 1η φάση αφορά την αποπεράτωση των βασικών του φέροντος οργανισμού, η 2η φάση αφορά την αποπεράτωση σκελετού και τοίχων πληρώσεως και η 3η φάση αφορά την αποπεράτωση όλου του έργου, όψεων, διαστάσεων των ημιυπαίθριων χώρων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις.
  • με βάση το ΥΠΕΚΑ: «Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ). Η ΕΥΕΔ συστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (ΦΕΚ 249 Α΄) και έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
  • σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί καταγγελία (οπότε εκτάκτως διενεργείται εκ νέου αυτοψία από ελεγκτή δόμησης) γίνεται έλεγχος της αρχικής μελέτης και αναλόγως της περίπτωσης ο μελετητής έχει σοβαρότατες κυρώσεις. Επομένως στις περιπτώσεις προσθηκών θα πρέπει να μην αποκρύψει τίποτε από παλιές αυθαιρεσίες.

Με άλλα λόγια είναι τελείως αδύνατον οι εργοδότες να μην εφαρμόσουν την άδεια δόμησης που θα τους χορηγηθεί. Μέχρι αυτό να γίνει κατανοητό απολύτως μόνον σοβαρά έργα μπορούν να προχωρήσουν, για τα οποία θα ισχύσει αυστηρός έλεγχος. Το σκεπτικό είναι να σταματήσουν να πραγματοποιούνται αυθαίρετα επί των αδειών δόμησης, με την παράλληλη δημιουργία ταυτότητας του έργου.

by admin