ΥΠΕΚΑ: Παράταση έκδοσης οικοδομικών αδειών

ypeka3-error imageTo ΥΠΕΚΑ με έγγραφο ( με αρ. πρωτ. 42898/1-12-2014) που κοινοποίησε χθες στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣΚ) Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας, για ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την «Παράταση έκδοσης οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης (άρθρο 11 παρ.1 & 2 του ν. 4258/14)».

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται, σχετικά με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1800/29-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:

α) Mε την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4258/14 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται το άρθρο 47Α του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 49), ως εξής: Αν µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως του ν. 4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1577/1985 ως τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προθεσµία έκδοσης παρατείνεται έως 8.2.2015.

Η διάταξη αυτή προβλέπει παράταση της προθεσµίας έκδοσης των οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης µε µόνη προϋπόθεση να έχει υποβληθεί ο φάκελος πριν τις 8.7.12 (ηµεροµηνία έναρξης του ν.4067/12), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης και αν ίσχυε κατά την υποβολή των φακέλων αυτών σχετικά µε την προθεσµία έκδοσης τους, καθώς και κατά το διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι την ισχύ του ν.4258/14.

β) Στη συνέχεια και προκειµένου να εναρµονιστεί µε την παραπάνω διάταξη ο ν.4030/11 (ΦΕΚ Α΄ 249), αντικαταστάθηκε το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 µε την παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 4258/14.

Συνεπώς, µετά τα παραπάνω, προκύπτει ότι η προθεσµία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης, των οποίων έχει υποβληθεί ο φάκελος πριν τις 8.7.12 (ηµεροµηνία έναρξης του ν. 4067/12), κατά παρέκκλιση οποιαδήποτε διάταξης και αν ίσχυε σχετικά µε την προθεσµία έκδοσης τους κατά την υποβολή των φακέλων αυτών, η προθεσµία έκδοσης τους παρατείνεται έως 8.2.2015.”

Πηγή: ypeka.gr