Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
φώτο: daskaloi.com

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

φώτο: daskaloi.com

Σχεδόν καθημερινά ακούμε τον όρο ΑΠΕ. Τι όμως είναι ΑΠΕ;

Ο ολοκληρωμένος τίτλος είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ.

Όταν λέμε Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) εννοούμε την Ηλεκτρική Ενέργεια την προερχόμενη από:

  1. Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή Βιοαερίου.
  2. Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  3. Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα.
  4. Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς μέχρι 10 MW.
  5. Συνδυασμό των ανωτέρω.
  6. Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και συνδυασμό τους.

Σε μελλοντικά άρθρα θα αναλύσουμε μία- μία τις ανανεώσιμες αυτές πηγές ενέργειας.

Για περισσότερα για ΑΠΕ πατήστε εδώ.

Πηγή: ypeka.gr