Δηλώσεις συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Προγράμμα "Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός"

Δηλώσεις συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Προγράμμα “Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός”

anaplaseis-error imageΆρχισε η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής του Επιδοτούμενου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός».

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι με απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, μέχρι το έτος 2003, δηλ. να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα πρέπει είτε να έχουν πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχ., Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου, Αρχιτέκτονα Τοπίου από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή, σχεδίασης με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συμμετοχή τριών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τεσσάρων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ).
  • Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις – Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη – στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ, ΑΠΘ, και ΔΠΘ, σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015.

Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα:

1. «Αναπλάσεις αστικών περιοχών και τα νέα τοπία των πόλεων» (3 ώρες)

2. «Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών» (3 ώρες)

3. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (3 ώρες)

4. «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαιθρίων χώρων» (3 ώρες)

Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες.

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει:

  • Υλοποίηση μαθημάτων σε 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης του 40% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στου χώρους των πανεπιστημίων σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
  • Δυνατότητα παρακολούθηση 60% των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονική παρουσία των εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.
  • Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση.

Διάρκεια και έναρξη

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 11 εβδομάδες στα χρονικά πλαίσια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και θα ξεκινήσει την Δευτέρα 31/03/2014.

Πιστοποιητικό – Τίτλος Σπουδών

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την προφορική εξέταση κατά την παρουσίαση των εργασιών. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση) του 75% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης σε καθένα από τα 4 μαθήματα.

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από Δευτέρα 03/03/2014 έως Παρασκευή 21/03/2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου καθώς email address.

2. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένoι (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, χρήσης Η/Υ και autocad.

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:

Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα: κ. Ελίνα Μανίκα, τηλ. 24210 74457 – email:PEGA-Urban@uth.gr

Επίσης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος PEGA-Urban.uth.gr

Πηγή: iekemtee.gr