Κίνδυνος να κηρυχθούν παράνομες οι δημοπρατήσεις δημόσιων έργων από 1η Ιανουαρίου

Dimosia_erga-error imageΗ ανετοιμότητα των υπηρεσιών και η ανυπαρξία των αναγκαίων μέσων, απειλεί να καταστήσει παράνομες όλες τις δημοπρατήσεις δημόσιων έργων που προκηρύσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι δημοπρατήσεις έργων από αυτούς τους φορείς, πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά για να καταστεί αυτό εφικτό θα έπρεπε να υφίσταται το κατάλληλο σύστημα και η δοκιμασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία, σύμφωνα με την άποψη του ΣΑΤΕ, θα έπρεπε να διασυνδέονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της δημόσιας διοίκησης που εκδίδουν τα νομιμοποιητικά και άλλα έγγραφα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΟΥ, Πρωτοδικεία, Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κ.ο.κ., προϋπόθεση, η οποία έως και σήμερα δεν ικανοποιείται, αλλά κι ούτε διαφαίνεται προοπτική για να διασφαλιστεί σε σύντομο χρόνο, αφού δεν υφίσταται ο σχεδιασμός και η προεργασία του Ελληνικού Δημοσίου! Το ζήτημα αυτό είχε θέσει εγκαίρως ο ΣΑΤΕ με επιστολή του, από τα τέλη Οκτωβρίου, στον υπουργό ΥΜΕΔΙ και άλλους αρμόδιους παράγοντες, δίχως καμιά ανταπόκριση.

Με νέα επιστολή του ο ΣΑΤΕ ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και ΥΜΕΔΙ, να υπογραφεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 136 του Ν.4281/2014 υπουργική απόφαση, για παράταση του χρόνου έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων για την ηλεκτρονική δημοπράτηση, κατά ένα τρίμηνο, προκειμένου να προετοιμαστούν οι πλατφόρμες υποδοχής των προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει μια δημοπράτηση έργου που δεν έχει γίνει ηλεκτρονικά, αλλά με τον παραδοσιακό, έως τώρα, τρόπο, δημιουργώντας εμπλοκή στην εκτέλεση των προγραμμάτων και φυσικά στην απορροφητικότητα των κονδυλίων.

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ, θέτει εκ νέου, το θέμα της δημοπράτησης των έργων σε δυο φάσεις, δηλαδή της κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών κατά την πρώτη φάση, ώστε να ελεγχθούν εγκαίρως, και της κατάθεσης των οικονομικών προσφορών σε δεύτερη φάση.

Με δυο λόγια, ο ΣΑΤΕ ζητά πρόβλεψη διατάξεων στον νόμο, ώστε για ένα προσωρινό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, να εφαρμοστεί η δημοπράτηση των έργων σε δύο διακριτές φάσεις, ρύθμιση που δίδει ικανοποιητική λύση στο θεσμικό απαιτούμενο της άμεσης έναρξης της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων, έως ότου οι υπηρεσίες του Δημοσίου οργανωθούν προκειμένου να γίνει εφικτή η ηλεκτρονική δημοπράτηση σε μία φάση. Κατά τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει ο ΣΑΤΕ, διασφαλίζεται επιπλέον και η διαφάνεια, αφετέρου επιταχύνεται η ανάδειξη αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις, με τελικό αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή δημόσιων έργων, άρα της ταχύτερης διασποράς των θετικών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Πηγή: iekemtee.gr, sate.gr