Νέες τροποποιήσεις του ΝΟΚ

Νέες τροποποιήσεις του ΝΟΚ

oikodomi-error imageΣειρά από νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις – τροποποιήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ με την ονομασία «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων δίδεται η δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε κτίσματα εκτός σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κείμενες διατάξεις, ενώ θεσπίζεται η δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων εργασιών μικρής κλίμακας και απλής 48ωρης ενημέρωσης, που είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις, με μία απλούστερη διαδικασία. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε όσες αυθαίρετες κατασκευές τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή τηρούσαν αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους (δηλαδή έχουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη αλλά δεν εξέδωσαν οικοδομική άδεια) να προχωρήσουν, όχι μόνο σε έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση άδειας δόμησης για όσες εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης, όπως ήδη ισχύει, αλλά και σε έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για όσες εργασίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση αντίστοιχα.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί η δυνατότητα δόμησης -μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης- σε οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν μέσω τακτοποιήσεως να αποκτήσουν, εφόσον η έλλειψη αυτή δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών μετά την ισχύ του νόμου 651/1977. Ειδικότερα ως προς τη χρήση των κτηρίων μεταβολή επιτρέπεται μόνο αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Αν από τη μεταβολή επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή των τεχνικών – μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας Κτηρίου. Αν δεν γίνουν τα παραπάνω η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.

Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια Δόμησης με συγκεκριμένη χρήση μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν επέρχονται οι προαναφερθείσες αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται απλώς ενημέρωση της Ταυτότητας Κτηρίου.

  • Σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές λοιπών όρων δόμησης. 
  • Σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα της νέας χρήσης μεγέθη.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της χρήσης κτηρίου ή χώρου κτηρίου, πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου, με την προϋπόθεση να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου. Διαφορετικά η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.

Ενεργειακά και διακοσμητικά

Τροποποιήσεις έχουν γίνει και στο άρθρο 16 του ΝΟΚ που αφορά στα λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτηρίου. Μεταξύ άλλων, με τη νέα διάταξη στις όψεις επί του κελύφους του κτηρίου, τόσο για τα νέα κτήρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτήρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτηρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:

α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,

β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία,

γ) κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους,

δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,

ε) εμφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστημάτων, όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάσει των προβλεπομένων προδιαγραφών.

Η απόσταση των παραπάνω στοιχείων από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μέτρου.

Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής όχι περισσότερο των 2 μέτρων. Όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή, πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή.

Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους. Μεταξύ των ανοιχτών στεγασμένων χώρων, στους εξώστες και στους υπαίθριους χώρους των κτηρίων, επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.

Τεχνικά συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης και παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι λέβητες αερίου, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών, θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτηρίου και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτηρίου. Σε υφιστάμενα κτήρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα εκατοστά και μόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των παραγόμενων συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτήρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύφους του κτηρίου επιτρέπεται
η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων των τεχνικών συστημάτων του κτηρίου.

Πηγή: tee.gr, H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ /  Σελίδα 28 / 8-05-2014